Wyszukiwarka
w artykułach w katalogu
Znajdujesz się w dziale: Strona główna / Rejestracja / Opis systemu / Regulamin "Portalu zamówień"

Regulamin "Portalu zamówień"

  Postanowienia ogólne
 1. Internetowy system składania zamówień zwany również „Portalem Zamówień” prowadzony jest przez spółkę Trutek Fasteners Polska z siedzibą w Sękocinie Nowym przy Al. Krakowskiej 55, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000205488, NIP: 5342256188, zwaną w dalszej części regulaminu SPRZEDAJĄCYM.
 2. Przedmiotem zamówienia mogą być towary wymienione cenniku aktualnym w chwili składania zamówienia.
 3. Zasady zakupu w „Portalu Zamówień” podlegają „Ogólnym Warunkom Handlowym” Trutek Fasteners Polska, oraz niniejszemu dokumentowi zwanemu w dalszej części "Regulaminem".
  Procedura składania zamówień
 1. Zamówienia na towary przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę internetową portalu.
 2. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 3. Poprzez złożenie zamówienia KUPUJĄCY oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
  Realizacja zamówienia
 1. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
 2. Trutek Fasteners Polska w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności / wiarygodności złożonego zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie.
 4. Jeżeli zamówiony towar/towary znajdują się w magazynie, realizacja zamówienia odbywa się w terminie najpóźniej 2 dni roboczych od chwili potwierdzenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO.
 5. Jeżeli w danej chwili towar nie znajduje się w magazynie, wówczas realizacja zamówienia jest przedłużona o czas niezbędny na uzyskanie od dostawcy zamówionego towaru.
 6. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
 7. Na realizację zamówienia składają się dwa etapy:
  • przygotowanie zamówienia - jest to okres od momentu złożenia zamówienia do momentu wy-słania towaru do KUPUJĄCEGO, czas przygotowania zamówienia kilku produktów zależy od czasu przygotowania zamówienia produktu, na który trzeba oczekiwać najdłużej.
  • dostawa zamówienia - czas dostawy zamówienia to okres od momentu wysłania towaru z magazynu do momentu dostawy do KUPUJĄCEGO.
 8. Zamówione towary dostarczane będą do KUPUJĄCEGO poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej aktualnie współpracującej z Firmą Trutek Fasteners Polska. Czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy od daty nadania przesyłki.
 9. Zamówiony towar dostarczony będzie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 10. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden towar traktowane jest jako całość i wysyłane jest na adres wskazany w zamówieniu. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie jednak prawo do realizacji takiego zamówienia partiami, w zależności od dostępności w danej chwili towarów będących przedmiotem zamówienia.
 11. Trutek Fasteners Polska nie odpowiada za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmę kurierską.
  Warunki dostawy
 1. Zamówienia o wartości  powyżej 750 zł netto dostarczane są bez opłat we wskazane miejsce na terenie całego kraju. Realizacja zamówień o niższej wartości odbywa się na koszt KUPUJĄCEGO.
 2. Przesyłki kurierskie i ekspresowe, dostawy w soboty lub realizowane poprzez wskazaną przez odbiorcę firmę wymagają uzgodnienia i obarczone są dodatkową opłatą. Szczegółowe informacje dostępne są w Dziale Sprzedaży pod numerem telefonu +48 22 7019325.
  Warunki sprzedaży
 1. Minimalna wartość zamówienia wynosi 500 zł netto. Zamówienia o niższej wartości będą  realizowane przez Partnerów Handlowych firmy Trutek Fasteners Polska.
 2. Do czasu zapłaty pełnej wartości dostawy, dostarczone produkty pozostają własnością SPRZEDAJĄCEGO.
  Formy płatności


 1. Rozliczenie sprzedaży może nastąpić w sposób następujący :
  • Przedpłata – wpłata przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO.
  • Za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi w chwili dostawy.
  • Przelewem z odroczonym terminem płatności.
  Wystawianie faktur
 1. Wystawienie faktury nastąpi po zamknięciu zlecenia sprzedaży, i przekazaniu przesyłki firmie kurierskiej.
 2. Fakturę można pobrać w formacie PDF jeszcze przed otrzymaniem przesyłki z jednego z serwisów „Portalu Zamówień”.
 3. Oryginał faktury zostanie dostarczony KUPUJĄCEMU razem z zamówionym towarem/ przesyłką lub drogą pocztową.
  Ceny
 1. Wszystkie ceny na towary przedstawione w „Portalu Zamówień” są cenami NETTO (nie zawierają podatku VAT) i wyrażone są złotych polskich.
 2. Ceny produktów wyświetlane podczas składania zamówienia uwzględniają aktualne upusty KUPUJĄCEGO. Nie wyklucza to jednak prawa do ustalania indywidualnych warunków w uzasadnionych przypadkach.
 3. Trutek Fasteners Polska zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży oraz zmiany cen produktu bez uprzedzenia i podania przyczyn.
  Rezygnacja z zamówienia
 1. Wycofanie się bez uzasadnienia z realizacji zamówienia przed odbiorem towaru, lub odmówienie odbioru zamówionego towaru  pociąga za sobą konieczność pokrycia zryczałtowanych kosztów poniesionych przez Trutek Fasteners Polska w wysokości 10% wartości netto dostawy, oraz pokrycia kosztu dostawy.
  Zgłoszenie reklamacji
 1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Dział reklamacji w momencie przyjęcia zgłoszenia nada nr sprawie i podejmie działania mające na celu ustalenie zasadności roszczenia.
 3. Firma Trutek Fasteners zastrzega sobie dwa tygodnie na rozpatrzenie zgłoszenia i udzielenie odpowiedzi dotyczącej sposobu załatwienia reklamacji. W przypadku uznania zasadności zgłoszenia pracownik działu reklamacji firmy Trutek Fasteners Polska wraz ze Zgłaszającym reklamację ustali szczegóły w jaki sposób reklamacja zostanie rozwiązana.
 4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty postępowania pokrywa klient.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada czy uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.
 6. Przesyłki które nie zostały uzgodnione z działem reklamacji oraz nie posiadające w polu „uwagi” listu przewozowego numeru zgłoszenia nie będą odbierane przez firmę Trutek Fasteners i zwracane do nadawcy na jego koszt.
  Zwrot towaru
 1. Dopuszcza się możliwość zwrotu lub wymianę zakupionego towaru na inny w terminie 14 dni od daty dostawy. Zwrotowi podlegają jedynie oryginalnie zapakowane, nieuszkodzone i prawidłowo przechowywane produkty.
 2. Zwrot towaru po upływie 14 dni pociąga za sobą konieczność pokrycia zryczałtowanych kosztów poniesionych przez Trutek Fasteners Polska w wysokości 20% wartości netto dostawy.
 3. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem zwrotu.
  Wyłączenie odpowiedzialności za towar
 1. Trutek Fasteners Polska nie bierze odpowiedzialności i nie udziela gwarancji za pośrednie lub bezpośrednie szkody, które nastąpiły z przyczyn kupującego/ użytkownika. Za niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie, błędny montaż, naturalne zużycie, czy wpływ środków chemicz-nych, elektrochemicznych i środowiskowych.
 2. Trutek Fasteners Polska odpowiada jednak w pełni za szkody wywołane jego umyślnym działaniem. W przypadku uwzględnienia reklamacji z tytułu wad, niezależnie od podstaw ich zgłoszenia Trutek Fasteners Polska wymieni wadliwe towary na wolne od wad. Wyłącza się przy tym inne uprawnienia kupującego.
  Postanowienia końcowe
 1. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez SPRZEDAJĄCEGO w każdym czasie.
 2. Zmiany dokonywane będą przez zamieszczenie ich w odpowiednim serwisie „Portalu Zamówień” i wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn zm).

1 styczeń 2009                Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o.

Oprogramowanie: HYDRAPORTAL Projekt i realizacja: BLUO.PL